Informacja o Karcie Dużej Rodziny

Od 01.01.2015r. w życie weszła Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania uprawnień.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którego rozumie się rodzinę,  w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu  niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się takżedziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym   lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków  ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej   lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Wymagane dokumenty:

Oryginały lub odpisy :

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie, potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 • dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • sobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość a w przypadku dzieci  wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stupsku, ul. Sienkiewicza 10a w dniach:

Poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Środa:  8.00 – 16.00

Od 01.01.2015r. obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, który można pobrać osobiście ze strony programu: rodzina.gov.pl gdzie zamieszczone są również inne informacje związane z Kartą Dużej Rodziny – m.in. katalog zniżek dla posiadaczy Kart.