POMOC  SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną, którego obszarem działania jest Gmina Stupsk. Realizuje zadania gminy, które określa ustawa o pomocy społecznej i inne ustawy, dzieląc je na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu państwa z zakresu ustaw m.in..:

 1. o pomocy społecznej,
 2. o świadczeniach rodzinnych,
 3. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
 5. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 6. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 7. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 8. Karty Dużej Rodziny,
 9. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 10. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która obowiązuje od 1 października 2008r,
 11. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. o zatrudnieniu socjalnym.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Stupsk.

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 Zadania i cele pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek  to m.in:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą oraz innymi ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagających pomocy osób drugich,
 • praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej i skutecznie posługiwać się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • uzyskiwanie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy społecznej przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 • Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pieniężnych,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  potrzeb.

 FORMY POMOCY Z KTÓRYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ W OŚRODKU

 Zasiłek stały – przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub; niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje

Zasiłek okresowy

– przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się w następujący sposób:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie.

 Zasiłek celowy i pomoc w naturze

– może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Pomoc w naturze to pomoc udzielona w formie zakupu opału, odzieży.

 Usługi opiekuńcze

– przysługują osobie samotnej, niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymagającej pomocy osób drugich w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego np. przygotowanie i podanie posiłku, zakupy, opieka higieniczno-pielęgnacyjna, umożliwienie kontaktu z lekarzem czy załatwienie niezbędnych spraw w urzędach.

Domy pomocy społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do ponoszenia   odpłatności za pobyt w dps zobowiązani są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka – 70% własnego dochodu
 • małżonek, dzieci – jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego
 • gmina, z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez podopiecznego członków rodziny.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla tej osoby ze względu na miejsce zamieszkania.,

ZASADY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej w tym również usług opiekuńczych może być wydana po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W toku wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację osobistą i majątkową osoby, rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz powodu ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny, albo w miejscu pobytu.

Podstawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią aktualne dokumenty, a w szczególności:

 • dowód osobisty,
 • orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • decyzja organu rentowego przyznająca świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach.