Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną, którego obszarem działania jest Gmina Stupsk. Realizuje zadania gminy, które określa ustawa o pomocy społecznej i inne ustawy, dzieląc je na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu państwa.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Stupsk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu m.in.  o  ustawy:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej która obowiązywała do 30 września 2008r,
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 6. Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która obowiązuje od 1 października 2008r,
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania i cele pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek  to m.in:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą oraz innymi ustawami i rozporządzeniami świadczeń z pomocy społecznej,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych osobom i rodzinom wymagających pomocy osób drugich,
 • praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej i skutecznie posługiwać się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • uzyskiwanie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy społecznej przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 • Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pieniężnych,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  potrzeb.