Start Gmina

Gmina

Email

Gmina Stupsk położona jest na obszarze Północnego Mazowsza, na terenie Ziemi Zawkrzeńskiej, która stanowi zachodnią część Wysoczyzny Ciechanowskiej. Gmina Stupsk leży na trasie Mława-Ciechanów. Graniczy od północy z gminą Szydłowo, od wschodu z gminą Grudusk, od południa z gminami Regimin i Strzegowo, od zachodu z gminą Wiśniewo. Gmina Stupsk jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 9523 ha, a lasy 1471 ha. Położenie na szlaku kolejowym Warszawa-Gdańsk sprzyja rozwojowi gminy i podnosi jej atrakcyjność. Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo, chociaż obserwuje się wzrastające zainteresowanie rozwojem działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej. W gminie w ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój infrastruktury obejmującej budowę sieci wodociągowej, gazowej, kompleksową telefonizację gminy oraz modernizację dróg. Na terenie gminy znajdują się cztery kościoły oraz cztery zespoły podworskie jako zabytki chronione w Morawach, Krośnicach, Woli Szydłowskiej oraz Dwór z Dąbku został adaptowany i rozbudowany dla potrzeb Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Stupsk jako gród istniał już w XI w. W dokumentach Mogilna z 1065 roku został wymieniony jako Słopsko od prasłowiańskiego stlъpъ ‘słup’, gwarowe i staropolskie stłop. Dla grodu taka nazwa kulturowa była stosowana. Etymologia nazwy miejscowej jasno tłumaczy się dzięki dokumentom historycznym i naturalnym zmianom głosowym Stłopsko na Stopsko → Stupsko.

Dane o gminie Stupsk

Województwo: mazowieckie
Powiat: mławski
Powierzchnia: 118,04 km2
Liczba mieszkańców:
Liczba sołectw: 25
Liczba miejscowości: 34
Liczba gospodarstw rolnych:
Użytki rolne: 82,0% ogólnej powierzchni gminy
Lasy: 13,0%

Sołectwa:
Bolewo, Budy Bolewskie, Dąbek, Dunaj, Jeże, Konopki, Krośnice, Morawy, Olszewo-Bołąki, Olszewo-Borzymy, Olszewo-Grzymki, Pieńpole, Rosochy, Strzałkowo, Stupsk, Sułkowo-Kolonia, Wola-Kolonia, Wola Szydłowska, Wyszyny Kościelne, Zdroje, Żmijewo-Gaje, Żmijewo Kościelne, Żmijewo-Kuce, Żmijewo-Ponki, Żmijewo-Trojany

Pozostałe miejscowości:
Feliksowo, Olszewo-Chlebowo, Olszewo-Marcisze, Olszewo-Reszki, Olszewo-Tosie, Stefankowo, Sułkowo-Baraki, Żmijewo-Podusie, Żmijewo-Szawły.

Sąsiednie gminy:
Grudusk, Regimin, Strzegowo, Szydłowo, WiśniewoNajbliższe zamierzenia inwestycyjne to rozbudowa istniejącego gazociągu, budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowa szkoły.
W planie zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego „Regimin”, którego areał w ok. 20 % będzie położony na terenie gminy Stupsk. Projektowany zbiornik będzie miał charakter wielozadaniowy. Będzie pełnił funkcje: rolniczą, komunalno-przemysłową, energetyczną i turystyczną. Ta ostatnia umożliwi rozwój agroturystyki, zwłaszcza, że jest to teren rolniczy ze znaczną powierzchnią lasów, które stanowią wspaniałe tereny łowieckie.
Na terenie gminy znajdują się cztery obiekty sakralne oraz cztery zespoły podworskie jako zabytki chronione w Morawach, Krośnicach, Woli Szydłowskiej oraz Dąbku, który został adaptowany i rozbudowany dla potrzeb Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Zabytki:

 • Zespół podworski (dwór mur., stajnia, park XIX/XX w.) m. Dąbek.
 • Park podworski, krajobrazowy, pocz. XX w. – m. Krośnice.
 • Park krajobrazowy pocz. XX w. – m. Morawy.
 • Park podworski krajobrazowy 2 poł. XIX w. – Stupsk.
 • Sad dworski, stawy – część założenia parkowego z 2 poł. XIX w. – Stupsk
 • Cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich – Stupsk.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne wraz z przylegającym podgrodziskiem – Stupsk.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne XI-XII w. – Stupsk.
 • Zespół podworski: (dwór drew. Park krajobrazowy XIX) – m. Wola Szydłowska.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne XI w. – m. Wola Szydłowska.
 • Zespół podworski (pozostałości) – rządcówka mur., XX w., park krajobrazowy 2 poł. XIX w., 2 aleje dojazdowe, sad – m. Wyszyny Kościelne.
 • Cmentarzysko wczesnośredniowieczne XI w. – m. Wyszyny Kościelne.