OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stupsk z dnia 19 grudnia 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy STUPSK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko