Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stupsk (wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) realizowanych w 2017 roku