Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku