Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku