Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków dot. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie