Zawiadomienie Starosty Żuromińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RiŚ.6341.35.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.